STATUT Studenckiego Koła Naukowego

„KLAKSON”

ROZDZIAŁ I – Postanowienia ogólne

§

Koło naukowe nosi nazwę: Klakson i jest dobrowolnym zrzeszeniem studentów.
Koło Naukowe KLAKSON jest najstarszym Kołem Naukowym na Politechnice Świętokrzyskiej działającym nieprzerwalnie od 1976 roku.

§

Koło Naukowe KLAKSON działa przy Katedrze Pojazdów Samochodowych i Transportu na Wydziale Mechatroniki i Budowy Maszyn.

§

Koło działa na podstawie niniejszego Statutu i Prawa o Szkolnictwie Wyższym oraz Statutu Politechniki Świętokrzyskiej.

§

Celem Koła jest rozwiązywanie i pogłębianie zainteresowania z zakresu szeroko rozumianej motoryzacji, rozbudzanie zainteresowań pracą naukową i badawcza oraz popularyzacją tej dziedziny wiedzy w środowisku studenckim.

§

Koło realizuje swoje cele przez:

 1. Spotkania i dyskusje członków.
 2. Udział członków w pracach naukowo-badawczych.
 3. Organizowanie wykładów, seminariów, odczytów, warsztatów związanych z celami koła oraz udział w podobnych inicjatywach organizowanych przez inne podmioty.
 4. Organizowanie wyjazdów naukowo poznawczych związanych z tematyką poruszaną w kole.
 5. Kontakt z podobnymi organizacjami oraz środowiskiem praktyków i teoretyków działalności związanej z motoryzacją.
 6. Promocję Wydziału poprzez wszelkie dostępne środki przekazu.
 7. Inspirowanie tematyki ćwiczeń, prac kontrolnych oraz prac dyplomowych i badawczych.
 8. Prowadzenie strony internetowej Koła.

ROZDZIAŁ II – Prawa i obowiązki członków Koła

§

 1. Członkami zwyczajnymi Koła mogą zostać studenci Politechniki Świętokrzyskiej zainteresowani problematyką naukową Koła.
 2. Członkami honorowymi Koła mogą zostać absolwenci Politechniki Świętokrzyskiej, a także inne osoby, które przyczyniły się lub nadal przyczyniają do rozwoju Koła.
 3. Członków Koła przyjmuje Zarząd na podstawie złożonej deklaracji.

§

Członek Koła KLAKSON ma prawo:

 1. Czynnego udziału w pracach Koła.
 2. Udziału w walnym zebraniu.
 3. Wybierać władze Koła.
 4. Oceniać działalność zarządu i jego członków.

§

Członkowie Koła KLAKSON zobowiązani są:

 1. Dbać o dobre imię Koła i Politechniki Świętokrzyskiej.
 2. Aktywnie reprezentować Koło Naukowe KLAKSON.
 3. Dbać o mienie Koła i urządzenia udostępnione przez Wydział.
 4. Przestrzegać statutu Koła.

§

Opiekun Naukowy Koła powoływany jest spośród pracowników Katedry Pojazdów Samochodowych i Transportu Politechniki Świętokrzyskiej.
Do kompetencji Opiekuna Naukowego Koła należy wspieranie i koordynacja działalności Koła.

§

Utrata członkostwa następuje na skutek:

 1. Skreślenia z listy studentów.
 2. Pisemnej rezygnacji złożonej prezesowi Koła.
 3. Nie uczestniczenia aktywnie w pracach realizowanych przez członków Koła.
 4. Wykluczenia.

ROZDZIAŁ III – Władze Koła

§

 1. Władzami Koła są:
  a) Walne Zgromadzenie Członków,
  b) Zarząd,
 2. Kadencja Władz Koła trwa 1 rok.
 3. Walne Zgromadzenie Koła tworzą wszyscy członkowie Koła.
 4. Uchwały Walnego Zgromadzenia oraz Zarządu podejmowane są zupełną większością głosów, z wyjątkiem uchwały zmieniającej Statut Koła.
 5. W skład Zarządu wchodzą:
 • prezes Koła,
 • wice prezes,
 • sekretarz,
 • skarbnik,
 • do 2 członków zarządu.
 1. Czynne prawo wyborcze ma każdy członek Koła.
 2. Funkcję: prezesa, wice prezesa, sekretarza i skarbnika mogą pełnić wyłącznie studenci specjalności Samochody i Ciągniki lub Transport Samochodowy.
  Funkcje dodatkowe członków zarządu może pełnić każdy członek Koła.

ROZDZIAŁ IV – Zarząd Koła

§

Zarząd Koła:

 1. Kieruje działalnością KN KLAKSON.
 2. Reprezentuje KN KLAKSON na zewnątrz- wobec władz, urzędów i instytucji.
 3. Opracowuje plan pracy KN KLAKSON.
 4. Opracowuje budżet KN KLAKSON.
 5. W porozumieniu z opiekunem naukowym przeprowadza kwalifikacje na obozy naukowe, ustala składy osobowe zespołów problemowych i badawczych.
 6. Ustala składy osobowe delegacji na seminaria i sesje naukowe.
 7. Decyduje o bieżącej działalności KN KLAKSON.

ROZDZIAŁ V – Strona Internetowa Koła

§

 1. Zawartość strony internetowej jest regulowana poprzez regulamin uczelniany, Zarząd oraz decyzje podjęte większością głosów podczas spotkań większości członków KN KLAKSON.
 2. Za stronę odpowiedzialny jest webmaster, wybierany przez Zarząd na okres 1 roku. Treść stron internetowych musi uzyskać akceptację opiekuna Koła.

ROZDZIAŁ VI – Fundusze Koła

§

Fundusze Koła Naukowego Klakson stanowią:

 1. Dotacje władz uczelni.
 2. Wpływy od sponsorów indywidualnych.
 3. Inne źródła.

ROZDZIAŁ VII – Postanowienia końcowe

§

 1. Walne Zgromadzenie KN KLAKSON może dokonać zmianę statutu, przy czym wymagane jest uzyskanie bezwzględnej większości głosów w obecności co najmniej 2/3 liczby członków.
 2. Zmiany te nie mogą być sprzeczne ze Statutem Politechniki Świętokrzyskiej i muszą być zaakceptowane przez Opiekuna Naukowego Koła.